ႀကဳိဆုိပါ၏

ေရႊေကာင္းစံ (ဖုန္းအမ်ဳိးမ်ဳိး အထူး ျပဳျပင္ေပးပါသည္။) သုံးခြေစ်း(ေတာင္ဘက္)ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း။
ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာစြာျဖင့္ မွ လႈိက္လွဲစြာ ႀကဳိဆုိပါသည္။ http://www.techniciankominmin.blogspot.com

IT Kominmin

https://6cfe027e-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/techniciankominmin/-application/complete-finish.gif?attachauth=ANoY7cpGquOWVnDdhFw0_tnaUxUXGeWamwc3b08lLyrzMQXZsVFWiYiGi50UcyebTcqM2s5wiaTrQ8E-YRGFV4lhzFGmZ6FHLLRN1Y0RMVlZhmJohXe4cU9D1ou5Prtzef2GgNCsoQi4AZwdVdSakPggYIdY7fww2MTYzS1G4bIMThVGkPBoM5AhpAFNAhgOM77t5q_hbkSRcSdCjv7R-x6pR3z9zMX0r7Wz-pHd9CWXlxOjal2yS4fCkdUvwWJn9a8LmgBEBo6I&attredirects=0

background


စိတ္အေမာေျပ Piano ေလး တီးလုိက္ပါ

mmmm